golfclub-de-merwelanden-crayestein

Golfclub de Merwelanden

Word ook Merwelander! De leukste manier om van het golfspelletje te genieten is samen met je vrienden ! En waar maak je al die nieuwe vrienden ? Bij Golfclub de Merwelanden natuurlijk !

Ik word ook Merwelander

Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement 2016

Artikel 1               Algemeen

Het wedstrijdreglement is van toepassing op alle wedstrijden van golfclub “De Merwelanden“.

 1. Iedereen die zich voor de wedstrijden inschrijft of daaraan deelneemt, wordt verondersteld met dit reglement bekend en akkoord te zijn.
 2. Daar waar het woord “deelnemer(s), medespeler, tegenstander, speler(s) of hij” gebruikt wordt, dient dit ook gelezen te worden als “deelneemster(s), medespeelster, tegenstandster, speelster(s) of zij”.
 3. Voor de wedstrijdcommissie dient te worden gelezen de commissie die belast is met en verantwoordelijk voor de organisatie van de betreffende wedstrijd.
 4. Voor elke wedstrijd benoemt de wedstrijdcommissie een wedstrijdleiding die namens haar optreedt voor de betreffende wedstrijd.

Artikel 2             Deelname           

 1. Alleen leden kunnen zich voor wedstrijden inschrijven, behoudens het bepaalde in lid 4.
 2. De wedstrijdcommissie bepaalt per wedstrijd welke handicapcategorieën aan de wedstrijd mogen deelnemen.
 3. Om het verenigingsgevoel te promoten kunnen niet-leden twee maal als gastspeler buiten mededingen meespelen in een verenigingswedstrijd, hiervoor moeten zij vooraf toestemming vragen aan het bestuur via de verenigingssecretaris. De secretaris vraagt ook toestemming aan de exploitant en registreert de gastspelers in het wedstrijdsysteem.
 4. Wedstrijden die uitgezonderd worden op bovenstaande regel worden vooraf afgestemd met het bestuur en opgenomen in de bijlage van het wedstrijdreglement.

Artikel 3              Inschrijven

 1. Inschrijven voor wedstrijden  is mogelijk na inloggen via de website van de vereniging (wedstrijdkalender) of via de zuil in de gang van het clubgebouw.
 2. Acceptatie vindt plaats in volgorde van (geldige) inschrijvingen, tenzij anders vermeld.

Artikel 4              Intrekken inschrijving

 1. Intrekking van een reeds gemaakte inschrijving is mogelijk via de website.

Artikel 5              Sluiting van de inschrijving

 1. Het is ter beoordeling van de wedstrijdleiding of te laat gedane inschrijvingen alsnog worden geaccepteerd.

Artikel 6               Startlijst

 1. Op basis van de inschrijflijst bepaalt de wedstrijdleiding een startlijst voor de wedstrijd.
 2. Deze startlijst wordt, met uitzondering van de instuifwedstrijden, zo spoedig mogelijk (uiterlijk 18 uur voor aanvang wedstrijd) na sluiting van de inschrijftermijn via de website (wedstrijdkalender) gepubliceerd.
 3. Elke deelnemer is persoonlijk verantwoordelijk voor de controle van de juiste starttijd.

Artikel 7               Afmelding van deelname na sluiting van de inschrijving

 1. Na sluiting van de inschrijving kan men zich in bijzondere omstandigheden nog afmelden. Afmelden kan uitsluitend bij de wedstrijdleiding.
 2. Bij een gebleken onjuiste en/of ongegronde afmelding kan de wedstrijdcommissie een sanctie opleggen.

 

Artikel 8               Melding op de wedstrijddag

 1. De deelnemer moet zich uiterlijk 30 minuten vóór zijn starttijd te melden bij de wedstrijdleiding om zijn scorekaart in ontvangst te nemen en het eventuele inschrijfgeld te voldoen.  
 2. Bij niet tijdig melden kan de wedstrijdleiding een sanctie opleggen.
 3. Indien een deelnemer zonder nader bericht niet verschijnt voor deelname aan de wedstrijd waarvoor is ingeschreven, kan de wedstrijdcommissie de betreffende deelnemer een sanctie opleggen, tenzij er verzachtende omstandigheden zijn. Zulks ter beoordeling van de wedstrijdcommissie na overleg met de wedstrijdleiding van de betreffende wedstrijd.

Artikel 9            Starttijd

 1. De deelnemer moet starten op de door de wedstrijdleiding vastgestelde tijd en moet zich ten minste vijf minuten voorafgaande aan die starttijd melden op de eerste afslagplaats.
 2. Starttijden en/of flight indelingen mogen niet zonder  toestemming van de wedstrijdleiding worden gewijzigd.
 3. Bij overtreding wordt de deelnemer conform Regel 6-3b gediskwalificeerd.
 4. Indien de deelnemer binnen 5 minuten na de vastgestelde starttijd klaar om te spelen op de eerste afslagplaats aankomt, is de straf voor te laat starten verlies van de eerste hole bij een matchplaywedstrijd of twee slagen op de eerste hole bij een strokeplaywedstrijd.
 5. Indien de deelnemer na 5 minuten van de vastgestelde starttijd op de eerste afslagplaats aankomt, volgt diskwalificatie.

 

Voorstel Han afwachten

Artikel 10            Voortijdig de wedstrijd verlaten

 1. Indien een deelnemer zonder geldige reden een wedstrijd niet uitspeelt of die voortijdig verlaat, leidt dit tot diskwalificatie voor de betreffende wedstrijd.
 2. Indien een derde partij benadeeld wordt, kan de wedstrijdcommissie een nadere sanctie opleggen, zulks ter beoordeling van de wedstrijdcommissie na overleg met de wedstrijdleiding van de betreffende wedstrijd.

Artikel 11            Scorekaarten

 1. De deelnemer ontvangt na betaling van het inschrijfgeld zijn scorekaart voor de wedstrijd.
 2. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het corrigeren van een foutief vermelde of gewijzigde handicap.
 3. De deelnemer is verplicht zijn scorekaart met zijn medespeler te wisselen op straffe van diskwalificatie.
 4. Uiterlijk tien minuten na het beëindigen van de laatste hole van de gespeelde ronde moet de deelnemer zijn eigen scorekaart, na deze gecontroleerd te hebben en ondertekend te hebben overeenstemming met de daarvoor geldende regels, bij de wedstrijdleiding in te leveren.

Artikel 12            Langzaam spel

 1. Deelnemers moeten aansluiting houden op de voorgaande flight.
 2. Een flight verliest de aansluiting als zij meer dan de startinterval afstand heeft ten opzichte van de voorgaande flight.

Artikel 13             Uitslag

 1. Bij een handicapwedstrijd met handicapverrekening wordt bij gelijke score de formule “beste laatste 9-6-3-1 hole(s)“ toegepast. Indien deze formule weer een gelijke score aangeeft zal de laagste playinghandicap en indien die ook gelijk is de hoogste exacthandicap voorgaan. Bij gelijke exacthandicap zal er tenslotte worden geloot.
 2. Bij de clubkampioenschappen matchplay en strokeplay zal bij gelijke stand op de 18e hole een suddendeath play-off volgen, te beginnen op hole 1 en vervolgens hole 4. Op deze beide holes wordt doorgespeeld tot er een beslissing is gevallen.
 3. Indien de matchplaywedstrijd met handicapverrekening is, dan is de play-off wederom met handicapverrekening en wordt gespeeld over holes 1 - 18 tot er een beslissing is gevallen.
 4. Bij gelijke score van de einduitslag Zomer Avond Competitie (ZAC) zal er gekeken worden naar de beste score van de moeilijkste holes aan de hand van de S.I. Als het dan nog gelijk is zal er loting plaatsvinden.

Artikel 14            Wedstrijd

 1. De wedstrijdcommissie bepaalt de wedstrijdvorm en heeft de bevoegdheid, in bijzondere omstandigheden de wedstrijdvorm te wijzigen, te onderbreken, af te breken of af te gelasten.
 2. De wedstrijden worden gespeeld met inachtneming van de “Rules of Golf” van de Royal & Ancient Golf Club te St. Andrews.
 3. Indien er voor een wedstrijd, naast de algemeen geldende “Local Rules” op de scorekaart, nog tijdelijke “Local Rules” zijn, dan worden die bekend gemaakt vóór aanvang van de wedstrijd aan de wedstrijdtafel op de wedstrijddag.
   

Artikel 15            Prijsuitreiking

 1. De prijsuitreiking vindt plaats binnen een half uur na terugkeer van de laatste deelnemer.
 2. Een prijswinnaar die niet aanwezig is bij de prijsuitreiking verliest het recht op zijn prijs, tenzij de wedstrijdleiding vooraf anders beslist. Bekende uitzonderingen zijn maandbekers en bokalen, in die gevallen schuift de bokaal niet door maar de eventuele extra prijzen wel.

Artikel 16            Handicarts en buggy’s

 1. Het gebruik van handicarts en/of buggy’s tijdens een wedstrijd over één ronde op één speeldag is alleen toegestaan aan bezitters van een handicart-gebruikerskaart, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de wedstrijdaankondiging. Bij een wedstrijd met meerdere rondes op één speeldag is het gebruik van handicarts en/of buggy’s niet toegestaan.
 2. Medespelers mogen op geen enkele manier gebruik maken van de handicart/buggy.
 3. Bij een wedstrijd met meerdere ronden op één speeldag is het gebruik van een handicart/buggy niet toegestaan aan spelers of speelsters. Een eventuele caddie mag wel gebruik maken van een handicart/buggy.
 4. Indien onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van een handicart/buggy, volgt automatisch diskwalificatie voor de betreffende wedstrijd.
 5. Afwijkingen op bovenstaande zijn mogelijk als de wedstrijdleiding daartoe beslist.

Artikel 17           Kleding

Deelnemers worden geacht gepaste golfkleding te dragen.

Artikel 18            Hoffelijkheid

 1. De deelnemer dient zich te onthouden van elke gedraging of uiting die door de wedstrijdcommissie onaanvaardbaar wordt geacht en/of door de medespeler(s) of tegenstander(s) als hinderlijk kan worden ervaren en zich te houden aan de etiquette zoals opgenomen in deel I van de Golfregels.
 2. De deelnemer dient zich te onthouden van elke handeling die de belangen kan schaden van de vereniging of van de golfsport in het algemeen.
 3. In de bijlage behorend bij dit wedstrijdreglement onder punt 1 gedragsregels zijn de als ernstig te kwalificeren overtredingen van de gedragsregels KAN WEG opgenomen zonder uitputtend te zijn.
 4. Tijdens wedstrijden mogen deelnemers en eventuele caddie geen mobiele telefoons gebruiken, deze moeten op stand-by te staan. De wedstrijdleiding kan hier na uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van afwijken op grond van ernstige redenen. Dit moet vooraf aan de flightgenoten kenbaar worden gemaakt.
 5. De wedstrijdcommissie kan sancties opleggen bij overtreding.

Artikel 19            Sancties

 1. De wedstrijdcommissie is bevoegd sancties op te leggen bij overtreding van dit reglement.
 2. De sancties die op grond van dit wedstrijdreglement kunnen worden opgelegd zijn vermeld in de bijlage onder punt 2, Sancties, behorend bij dit wedstrijdreglement.
 3. Tegen een door de wedstrijdcommissie opgelegde sanctie mag het getroffen lid bezwaar aantekenen bij de Commissie van Beroep. Dit moet binnen 24 uur kenbaar gemaakt worden aan de wedstrijdleiding en vervolgens binnen twee weken schriftelijk bij de secretaris van de vereniging worden ingediend. (zie reglement Commissie van Beroep).

 Artikel 20            Bijzondere bepalingen

 1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie.

Artikel 21            Inwerkingtreding

Dit wedstrijdreglement, goedgekeurd door het bestuur op  05 november 2015,  zal alle vorige wedstrijdreglementen vervangen en in werking treden op 1 januari 2016.          

Vastgesteld in de ALV van november 2015

 

 logo
Tekst en bestanden
 logo
informatie-over-gc-merwelanden

Copyright © 2024 | Alle rechten voorbehouden

Designpro.nl