Tekst en bestanden

VERTROUWENSPERSOON EN REGLEMENT GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

Een veilig sportklimaat is erg belangrijk, ook op onze club. Al onze leden en gasten moeten zich plezierig en veilig kunnen voelen binnen Golfclub De Merwelanden. Samen creëren we een veilige omgeving waar geen plaats is voor seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag.

De stap naar een bestuur vindt men soms te zwaar, te moeilijk of te groot en het bestuur heeft daarom een vertrouwenscontactpersoon benoemd:Paula Drieënhuizen,  e-mail adres; pfmdrieenhuizen@kpnplanet.nl .

De NOC*NSF en de NGF hebben een reglement opgesteld (Tuchtreglement Seksuele intimidatie) dat ook binnen de GC De Merwelanden van kracht is.

GEDRAGREGELS VOOR GOLFERS ONDERLING

De NGF hanteert de volgende gedragsregels voor Sporters onderling.

  1. De Sporter draagt bij aan een omgeving en een sfeer waarbinnen andere Sporters zich veilig voelen.
  2. De Sporter bejegent andere sporters met respect en op een wijze zodat niemand in zijn waardigheid wordt aangetast.
  3. De Sporter onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie, discriminatie tegenover andere Sporter(s)
  4. De Sporter mag een andere Sporter niet tegen de wil op een zodanige wijze aanraken dat de Sporter en/of de Begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtdelen, billen en borsten.
  5. De Sporter zal ook tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen met respect omgaan met andere Sporters.
  6. De Sporter zal een andere Sporter geen (Im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling seksuele tegenprestaties te verlangen.
  7. In die gevallen waarin de Gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de meerderjarige Sporter in de geest hiervan te handelen.

https://www.ngf.nl/caddie/besturen-in-golf/veilig-sportklimaat/vertrouwenscontactpersoon

 logo

Copyright © 2024 | Alle rechten voorbehouden

Designpro.nl