golfclub-de-merwelanden-crayestein

Golfclub de Merwelanden

Word ook Merwelander! De leukste manier om van het golfspelletje te genieten is samen met je vrienden ! En waar maak je al die nieuwe vrienden ? Bij Golfclub de Merwelanden natuurlijk !

Ik word ook Merwelander

Tuchtreglement

Tuchtreglement 2009

Artikel 1                Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

-              Vereniging: Golfclub de Merwelanden, vereniging met volledige rechtspersoonlijkheid, gevestigd te Dordrecht.

-              Lid: een lid van de Vereniging.

-              Commissie: de Tuchtcommissie, bedoeld in artikel 30, van het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging.

-              Voorzitter: de voorzitter van de Commissie.

-              Bestuur: het Bestuur van de Vereniging.

-              Commissie van Beroep: de Commissie van Beroep, als bedoeld in artikel 30, van het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging.  

-              Klager: degene die een klacht heeft ingediend.

-              Beklaagde: degene tegen wie een klacht zich richt.

-              Gedragregels: de gedragregels zoals opgenomen in de bijlage  bij het Wedstrijdreglement van de Vereniging onder 1. 

Artikel 2                De Commissie

2.1          De Commissie is bevoegd te oordelen over klachten op grond van de Gedragregels mits deze zijn ingediend door:

a             het Bestuur;

b             een door het Bestuur ingestelde commissie als bedoeld in artikel 30, van het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging;

c              een lid via het Bestuur.

2.2          Aan de beoordeling door de Commissie zijn onderworpen de leden en de personen die het lid op diens verzoek of op aanwijzing van de vereniging bij de uitvoering van de deelname bijstaan.

2.3          De Commissie bestaat uit drie leden en een plaatsvervangend lid.

2.4          De Commissie wordt ondersteund door het secretariaat van de Vereniging.

2.5          Het secretariaat van de Vereniging vormt het vestigings- en correspondentieadres van de Commissie.

 

Artikel 3                Taken van de Commissie

De Commissie heeft de volgende taken:

a             behandeling van klachten, waaronder begrepen spoedeisende zaken als omschreven in artikel 6 van dit Tuchtreglement;

b             uitvoering van andere door de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging aan de Commissie op te dragen taken.

 

Artikel 4                Indiening van klachten

4.1          Een klacht kan door een lid worden ingediend bij het Bestuur dan wel rechtstreeks bij de Commissie, maar dan uitsluitend door personen of organen als bedoeld in artikel 2 lid 1 onder a, b en c.

4.2          Een klacht dient schriftelijk en voorzien van een deugdelijke toelichting te worden ingediend bij de secretaris, door toezending aan het secretariaat van de Vereniging, uiterlijk op de tiende dag (datum poststempel) na de (laatste) dag waarop de feiten, die het onderwerp van de klacht vormen, zich hebben voorgedaan.

Een klacht ingediend na het verstrijken van bovengenoemde termijn zal niet meer in behandeling mogen worden genomen, tenzij redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat indiener in verzuim is geweest.

 

Artikel 5                Wijze van behandeling van klachten

5.1          Uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van een klacht door de Commissie zendt de Commissie deze in afschrift door aan de beklaagde, tenzij in het geval van toepassing van het tweede lid naar haar oordeel daarvoor geen aanleiding bestaat. Aan de beklaagde wordt een termijn van ten hoogste drie weken gegund om schriftelijk op de klacht te reageren. De Commissie is bevoegd om deze termijn, in geval de omstandigheden daartoe naar haar oordeel aanleiding geven, eenmaal te verlengen met twee weken.

5.2          Na ontvangst van de klacht bepaalt de voorzitter, dan wel een door deze aangewezen ander lid van de Commissie, of de Commissie tot behandeling ervan kennelijk bevoegd is, of de klacht ontvankelijk is, of dat de klacht kennelijk niet ontvankelijk is. Tegen een beslissing houdende kennelijke niet ontvankelijkheid of kennelijke onbevoegdheid kan de klager binnen een week na de dagtekening van die beslissing schriftelijk bezwaar maken bij de Commissie.

Op de indiening van dat bezwaarschrift is, met uitzondering van de aldaar vermelde termijn, het bepaalde in het tweede lid van artikel 4 van overeenkomstige toepassing.

5.3          Een bezwaarschrift volgens het voorgaande lid wordt steeds door de Commissie in meervoudige samenstelling behandeld.

5.4          Indien de Commissie een bezwaarschrift gegrond oordeelt, volgt alsnog toezending van de klacht  aan de beklaagde overeenkomstig het eerste lid van dit artikel, indien zulks nog niet zou zijn gebeurd.

5.5          Na ontvangst van het schriftelijke verweer van de kant van de beklaagde, dan wel na het verstrijken van de voor indiening daarvan door de Commissie gestelde termijn, bepaalt de Commissie of de klacht op de ingediende stukken wordt afgedaan of dat tot een behandeling van de klacht op een zitting wordt over gegaan. In het geval (een van de) partijen daarom verzoek(t)(en) of indien geen schriftelijk verweer wordt ingediend, vindt steeds een mondelinge behandeling plaats. Van het verhandelde op een zitting van de Commissie wordt een verslag opgesteld.

5.6          De behandeling van klachten door de Commissie is niet openbaar.

5.7          Na indiening van het verweer door beklaagde, of, indien een mondelinge behandeling plaatsvindt, na sluiting van die mondelinge behandeling, is de klachtbehandeling afgesloten, tenzij de Commissie anders oordeelt. Na afsluiting van de klachtbehandeling doet de Commissie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie weken, schriftelijk uitspraak.

5.8          De Commissie zendt partijen afschrift van de uitspraak, onder vermelding van de termijn en wijze van instelling van hoger beroep volgens het bepaalde in artikel 8 van dit reglement. Het Bestuur ontvangt een afschrift van iedere uitspraak.

 

Artikel 6                Spoedeisende zaken

6.1          In die gevallen, waarin naar het oordeel van de Commissie van een voldoende spoedeisend belang is gebleken, en de klager daarom heeft verzocht, kan de voorzitter, dan wel een door deze aan te wijzen ander lid van de Commissie een oordeel vellen.

6.2          Op een procedure volgens het voorgaande lid zijn de voorschriften van artikel 5 niet van toepassing. Het verloop van een procedure voor spoedeisende zaken wordt door de voorzitter, dan wel door diens vervanger die de zaak behandelt, bepaald.

6.3          Als de voorzitter of diens plaatsvervanger tot het oordeel komt dat een straf of maatregel moet worden opgelegd, anders dan een waarschuwing of een onvoorwaardelijke uitsluiting van deelneming voor de duur van maximaal drie weken aan activiteiten, georganiseerd door of onder auspiciën van de Vereniging, verwijst hij de zaak voor verdere behandeling en afdoening naar de Commissie.

In de andere gevallen beslist de voorzitter dan wel diens plaatsvervanger zelf.

6.4          Tegen een oordeel in spoedzaken staat voor partijen beroep open op de Commissie van Beroep op dezelfde wijze als tegen een beslissing volgens artikel 5.

6.5          De voorzitter, dan wel diens plaatsvervanger die de zaak behandelde, is verplicht het oordeel in spoedzaken, op schrift te stellen. Bij een spoedprocedure, kan volstaan worden met een summiere motivering.

 

Artikel 7                Straffen en maatregelen

7.1          De Commissie is bevoegd tot het opleggen van de navolgende straffen of maatregelen:

a             waarschuwing;

b             berisping;

c              uitsluiting van deelneming aan activiteiten, georganiseerd door of onder auspiciën

van de Vereniging tot maximaal drie maanden;

d             het adviseren van het Bestuur het Lid voor royement voor te dragen aan de Algemene Ledenvergadering.

7.2          Per ingediende klacht of beroep kan slechts één straf of maatregel worden opgelegd.

De Commissie kan bepalen dat afzonderlijk ingediende klachten als één klacht worden aangemerkt en afgedaan.

7.3          De in het eerste lid onder c en d genoemde straffen kunnen voorwaardelijk worden opgelegd. Aan een voorwaardelijke veroordeling wordt een proeftijd verbonden van ten hoogste twee jaren, ingaande de datum waarop de beroepstermijn ongebruikt is verstreken dan wel de beslissing van de Commissie van Beroep is gedagtekend.

Aan een zodanige veroordeling kan slechts de voorwaarde worden verbonden dat betrokkene zich binnen de proeftijd niet opnieuw schuldig maakt aan klachtwaardig handelen of nalaten in de zin van dit reglement. In het kader van een klachtbehandeling tegen een beklaagde, ten aanzien van wie nog een proeftijd loopt, geeft de Commissie, naast haar beslissing op de nieuwe klacht, een oordeel over de eerder voorwaardelijk opgelegde straf. Dat oordeel kan zijn omzetting van de voorwaardelijke straf in een onvoorwaardelijke straf en verlenging van de lopende proeftijd met een maximum van een jaar.

7.4          De Commissie kan bepalen dat, indien een straf of maatregel wordt opgelegd, haar uitspraak, al dan niet anoniem, wordt gepubliceerd in de bij de Vereniging gebruikte media.

 

Artikel 8                Beroep

8.1          Ieder van partijen kan, binnen drie weken na de dagtekening van een beslissing van de Commissie volgens artikel 5 of artikel 6, daartegen schriftelijk en gemotiveerd in beroep komen bij de Commissie van Beroep, middels toezending van een beroepschrift aan het secretariaat van de Vereniging.

8.2          Op de wijze van behandeling van het beroep is het gestelde in artikel 5 zoveel mogelijk, van overeenkomstige toepassing.

8.3          Als het een beroep betreft tegen een oordeel in spoedzaken, als bedoeld in artikel 6, kan de Commissie van Beroep dadelijk na ontvangst van het beroepsschrift een mondelinge behandeling bevelen teneinde de afdoening van het beroep te bespoedigen.  

 

Artikel 9                Slotbepaling

In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Commissie of, in hoger beroep, de Commissie van Beroep.

 

Artikel 10             Inwerkingtreding

Dit Tuchtreglement, goedgekeurd door het Bestuur op 23 september 2008 en zal in werking treden op 1 januari 2009

 

 

 

 

 

 

 

 logo
Tekst en bestanden
 logo
informatie-over-gc-merwelanden

Copyright © 2024 | Alle rechten voorbehouden

Designpro.nl