golfclub-de-merwelanden-crayestein

Golfclub de Merwelanden

Word ook Merwelander! De leukste manier om van het golfspelletje te genieten is samen met je vrienden ! En waar maak je al die nieuwe vrienden ? Bij Golfclub de Merwelanden natuurlijk !

Ik word ook Merwelander

Tekst en bestanden

 

Reglement Commissie van Beroep
 
 
Artikel 1                Definities
In dit reglement wordt verstaan onder:
-              Vereniging: Golfclub de Merwelanden, vereniging met volledige rechtspersoonlijkheid, gevestigd te Dordrecht.
-              Lid: een lid van de Vereniging.
-              Commissie: de commissie van Beroep, bedoeld in artikel 30, van het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging.
-              Voorzitter: de voorzitter van de Commissie.
-              Bestuur: het Bestuur van de Vereniging.  
-              Klager: degene die een beroep heeft ingediend.
-              Beklaagde: degene tegen wie een beroep zich richt.
-              Gedragregels: de gedragregels zoals opgenomen in de bijlage bij het Wedstrijdreglement van de Vereniging onder 1.
 
Artikel 2                De Commissie
2.1          De Commissie is bevoegd te oordelen over een beroep mits ditis ingediend door een Lid.
2.2          De Commissie bestaat uit drie leden en een plaatsvervangend lid.
2.4          De Commissie wordt ondersteund door het secretariaat van de Vereniging.
2.5          Het secretariaat van de Vereniging vormt het vestigings- en correspondentieadres van de Commissie.
 
Artikel 3                Taken van de Commissie
De Commissie heeft de volgende taken:
a             behandeling van een beroep tegen de beslissing van een door het bestuur ingestelde commissie;
b             uitvoering van andere door de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging aan de Commissie op te dragen taken.
 
Artikel 4                Indiening van beroepen
4.1          Een beroep dient schriftelijk en voorzien van een deugdelijke toelichting te worden ingediend bij de secretaris, door toezending aan het secretariaat van de Vereniging, binnen twee weken (datum poststempel) na de (laatste) dag waarop de feiten, die het onderwerp van het beroep vormen, zich hebben voorgedaan.
4.2          Een beroep ingediend na het verstrijken van bovengenoemde termijn zal niet meer in behandeling mogen worden genomen, tenzij redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat indiener in verzuim is geweest.
 
Artikel 5                Wijze van behandeling van beroepen
5.1          Binnen twee weken na ontvangst bepaalt de Commissie of het beroep in behandeling wordt genomen.
5.2          De Commissie bepaalt of het beroep schriftelijk wordt afgedaan of dat er een oproep tot mondelinge behandeling geschiedt en houdt er hierbij rekening mee of de klager de wens heeft geuit om gehoord te willen worden.
5.3          Indien een partij niet verschijnt dan wel weigert de verlangde inlichtingen te verstrekken, kan de Commissie daaruit de gevolgtrekkingen maken die zij juist acht.
5.4          De Commissie zal trachten oplossingen met beide partijen te zoeken.
5.5          Mocht er geen gemeenschappelijke noemer voor een uitspraak gevonden worden dan zal de Commissie binnen twee weken schriftelijk uitspraak doen.
5.6          De uitspraak van de Commissie is bindend voor partijen.
5.7          De behandeling van beroepen door de Commissie is niet openbaar.
5.8          Het Bestuur ontvangt een afschrift van iedere uitspraak.
 
Artikel 6                Spoedeisende zaken
6.1          In die gevallen, waarin naar het oordeel van de Commissie van een voldoende spoedeisend belang is gebleken, en de klager daarom heeft verzocht, kan de voorzitter, dan wel een door deze aan te wijzen ander lid van de Commissie een oordeel vellen.
6.2          Op een procedure volgens het voorgaande lid zijn de voorschriften van artikel 5 niet van toepassing. Het verloop van een procedure voor spoedeisende zaken wordt door de voorzitter, dan wel door diens vervanger die de zaak behandelt, bepaald. Daarbij dienen ten minste beide partijen mondeling te worden gehoord.
6.3          Indien er sprake is van een beroep tegen een straf of maatregel, anders dan een waarschuwing of een onvoorwaardelijke uitsluiting van deelneming voor de duur van maximaal drie weken aan activiteiten, georganiseerd door of onder auspiciën van de Vereniging, verwijst hij de zaak voor verdere behandeling en afdoening naar de Commissie.
In de andere gevallen beslist de voorzitter dan wel diens plaatsvervanger zelf.
6.4          De voorzitter, dan wel diens plaatsvervanger die de zaak behandelde, is verplicht het oordeel in spoedzaken, op schrift te stellen. Bij een spoedprocedure, kan volstaan worden met een summiere motivering.
 
Artikel 7                Verzoek tot schorsing van uitsluiting van activiteiten
7.1          In die gevallen, waarin een onmiddellijk ingaande schorsing is opgelegd, kan de klager aan de Commissie verzoeken bij wege van voorlopige voorziening de opgelegde straf te schorsen totdat inhoudelijke behandeling door de Commissie plaatsvindt .
7.2          De voorzitter, dan wel een door deze aan te wijzen ander lid van de Commissie zal een oordeel vellen over het verzoek.
7.3          Op een procedure volgens het voorgaande lid zijn de voorschriften van artikel 5 niet van toepassing. Het verloop van een procedure volgens het voorgaande lid  wordt door de voorzitter, dan wel door diens vervanger die de zaak behandelt, en beslist, na ontvangst van het verzoekschrift binnen 5 dagen, bij gebreke waarvan de straf wordt geacht te zijn opgeschort.
7.4          Tegen de beslissing op het verzoek tot schorsing staat voor partijen geen hoger beroep open.
7.5          De voorzitter, dan wel diens plaatsvervanger die de zaak behandelde, is verplicht het oordeel in spoedzaken, op schrift te stellen en aan betrokkenen mede te delen. Bij deze procedure, kan volstaan worden met een summiere motivering.
 
Artikel 8                Beoordeling
8.1          De Commissie beoordeelt of een straf of maatregel:
a             volgens de juiste procedure is opgelegd,
b             redelijk en toepasselijk is en
c              uitvoerbaar is.
8.2          Indien een straf of maatregel naar het oordeel van de Commissie niet aan één van bovenstaande criteria voldoet, kan de commissie het beroep gegrond verklaren.
8.3          In het geval het beroep gegrond wordt verklaard kan de Commissie de straf of maatregel:
                -              intrekken,
                -              voorwaardelijk maken of
                -              aanpassen aan de hand van de Gedragsregels dan wel artikel 7 lid 1 van het Tuchtreglement.
8.4          De uitspraak van de Commissie is bindend voor beide partijen en niet vatbaar voor beroep. 
8.5          De Commissie kan bepalen dat haar uitspraak, al dan niet anoniem, wordt gepubliceerd in de bij de Vereniging gebruikte media.
 
 
Artikel 9                Slotbepaling
In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Bestuur
 
Artikel 10             Inwerkingtreding
Dit reglement , is goedgekeurd door het Bestuur op zijn bestuursvergadering van19 april 2012 en zal in werking treden vanaf dezelfde datum..
 
 logo
informatie-over-gc-merwelanden

Copyright © 2024 | Alle rechten voorbehouden

Designpro.nl