golfclub-de-merwelanden-crayestein

Golfclub de Merwelanden

Word ook Merwelander! De leukste manier om van het golfspelletje te genieten is samen met je vrienden ! En waar maak je al die nieuwe vrienden ? Bij Golfclub de Merwelanden natuurlijk !

Ik word ook Merwelander

Bijlage bij het wedstrijdreglement

Bijlage bij het Wedstrijdreglement 2016

 1. Wedstrijden die zonder toestemming open staan voor niet-leden.
 • Vriendinnendag
 • Familiewedstrijd
 • Battle of the cities
 • Echtparen wedstrijd
 • Non-echtparen wedstrijd
 • Greenkeepers wedstrijd.

Voor inschrijving aan bovenstaande wedstrijden dienen niet-leden zelf toestemming te vragen aan de exploitant.

 1. Gedragsregels

Onderstaande regels zijn als onderdeel van het Wedstrijdreglement en in aanvulling op eventueel andere toepasselijke reglementen van toepassing op alle wedstrijden van Golfclub De Merwelanden, zowel op de golfbaan als daarbuiten. Iedere speler behoort zich onder alle omstandigheden hoffelijk en sportief te gedragen. Indien een speler zich niet op zodanige wijze gedraagt, overtreedt hij deze gedragsregels.

Een overtreding van de gedragsregels gedurende een ronde kan bestaan uit, doch is niet beperkt tot de navolgende situaties:

 1. iedere handeling waarbij hij bewust het risico neemt de baan te beschadigen (behalve bij het doen van een slag naar de bal),
 2. herhaaldelijk onwelvoeglijk taalgebruik, gooien met clubs of ballen en emotionele stemverheffingen,
 3. gebrek aan respect voor wedstrijdleiders, referee, personeel van de golfbaan, medespelers en/of toeschouwers,
 4. opzettelijke overtreding van de golfregels,
 5. het achterhouden van enige doorslaggevende informatie omtrent een overtreding van de golfregels,
 6. het verlaten van de baan gedurende een ronde die meetelt voor het resultaat zonder een wedstrijdleider hiervan in kennis te stellen of om redenen die voor de wedstrijdleiding niet acceptabel zijn,
 7. het zich niet houden aan de kledingvoorschriften.

Een overtreding van de gedragsregels buiten de baan kan bestaan uit, doch is niet beperkt tot de navolgende situaties:

 1. iedere vorm van vernieling van de baan, van eigendommen van de club of van de exploitant van de baan of andere personen,
 2. iedere vorm van diefstal,
 3. iedere vorm van onbehoorlijk gedrag jegens wedstrijdleiders, referee, personeel van de golfbaan, medespelers en/of toeschouwers,
 4. iedere andere gedraging waarmee de speler de belangen en/of het imago van de club zou kunnen schaden.

 

 1. Sancties

Afhankelijk van de ernst en de aard van de overtreding kan de wedstrijdcommissie een of meer van de volgende sancties opleggen:

 1. uitsluiting voor de wedstrijd waar de overtreding plaatsvindt: de speler zal in dat geval niet in de gelegenheid worden gesteld zijn ronde af te maken,
 2. uitsluiting van de speler voor een, twee of maximaal drie wedstrijden,
 3. indienen van een klacht bij de tuchtcommissie.

 

 

 

In alle gevallen zal het bestuur geïnformeerd worden over de opgelegde sanctie.

artikel

onderwerp

sanctie

Sanctie bij herhaling

8.3

 Onjuiste of ongegronde afmelding

Betaling inschrijfgeld en uitsluiting voor 1 gelijksoortige wedstrijd

Betaling inschrijfgeld en uitsluiting voor maximaal 3  gelijksoortige wedstrijden

9.2

Niet tijdig melden bij wedstrijdleiding

Waarschuwing

Betaling inschrijfgeld en uitsluiting voor 1  gelijksoortige wedstrijd

9.3

Niet melden bij wedstrijdleiding

Betaling inschrijfgeld en uitsluiting voor 2  gelijksoortige wedstrijden

Klacht bij Tuchtcommissie

10.3

Niet tijdig melden op de teebox

Een speler, die binnen 5 minuten na zijn starttijd op de afslag arriveert, wordt gestraft met 2 slagen (strokeplay) of verlies van de hole (matchplay).

Niet van toepassing

11.1 en 2

Voortijdig de wedstrijd verlaten met benadeling derde partij

Uitsluiting voor 1 gelijksoortige wedstrijd

Uitsluiting voor 2  gelijksoortige wedstrijden

19

Hoffelijkheid

Diskwalificatie of uitsluiting voor 1 wedstrijd

Uitsluiting voor maximaal 3 wedstrijden

 

 logo
Tekst en bestanden
 logo
informatie-over-gc-merwelanden

Copyright © 2024 | Alle rechten voorbehouden

Designpro.nl